Tüzük

Tüzük

KOCAELİ  ZAMANIN ZEYNEBİ  DUYARLI HANIMLAR SOSYAL   YARDIMLAŞMA  DERNEĞİ   TÜZÜĞÜ

   
 MADDE  1DERNEĞİN ADI : Kocaeli Zamanın Zeynebi Duyarlı Hanımlar Sosyal Yardımlaşma Derneği..Kısa Adı.ZEYNEPDER.  
 MADDE  2DERNEĞİN MERKEZİ : KOCAELİ  
 MADDE  3DERNEĞİN AMACI  Dernek  Eğitim,Kültür  ve  Sosyal  Yardım alanında Faaliyet  gösterir..

 AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRECEĞİ ÇALIŞMA  KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:
         1) Hanımlar arası birlik beraberlik ve dayanışma sağlayarak yoksul,kimsesiz ve bakıma muhtaç kimselere maddi ve manevi yardımda bulunur.
         2) Geleceğimizin teminatı gençlerimize yönelik eğitim ve öğrenimini desteklemek amacıyla burslar verir.ve Milli ve manevi duyguların gelişmesi için seminer,panel ve konferanslar düzenler.Kur’an,Hadis,fıkıh,Tarih alanlarında kurslar ve Alternatif  Ders  programları Düzenler
        3) Genç kızlarımızın,hanımlarımızın el sanatlarını geliştirmek için dikiş,nakış,hat tezhip,mefruşat ,sağlık,dil  kursları,kişisel gelişim ve eğitime katkı için her tür yasal kursu düzenler.Fotoğraf ve el sanatları sergileri düzenler.
        4) Gençlik kolu,,kreş,anaokulu,Bilgisayar kursu,yurt ve pansiyon açar.
        5) Yurt içi ve yurt dışı seyahatler düzenleyip genel kültürün artmasına katkı sağlar.
         6) Çocuk esirgeme ve huzur evlerinde ve Mülteci kamplarında yaşayan insanlarla maddi ve manevi yardım için ziyaretler ve onların hoşça vakit geçirmelerine katkı sağlamak için eğlence düzenler.
         7) Gerektiğinde gerekli resmi makamlardan onay alarak  lokal  acar.
         8) Yurt içi  ve ya yurt dışında meydana gelebilecek doğal felaketlerde yaraların sarılmasına katkı sağlamak için yardım kampanyaları düzenler.Aşevleri açar
        9) Milli ve dini günleri anma gün ve geceleri tertip eder .
        10) Kermes düzenler .ve yardım toplar.Maddi kaynak sağlamak için piknik,tiyatro,konser,çay ve yemekli toplantılar düzenler
        11) İnsana saygı konusunda duyarlılığı artırmak için,insan hakları panelleri ve konferansları düzenler ve hak ihlallerinde protesto hakkını kullanır veİlgili Makamlardan izin almak üzere basın açıklaması ve Mitink Düzenler
         12) Diğer vakıf ve derneklerle tüzüğüne uygun esaslarda iş birliği yapar .Ortak platformlar oluşturur.  Kültür  teşekküllerine  katılır.
         13) Toplumun eğitim ve kültür düzeyini yükseltmek amacıyla yurt,kütüphane,dershane,etüt evleri,kurs,ensititü,ilmi araştırma ve geliştirme merkezleri açar.
         14) Gerekli resmi presodöre  uygun olarak derneğin tanınması için rozet afiş takvim dergi CD hazırlar  ve gazete televizyon gibi kitle iletişim araçlarından istifade eder.Gerek duyduğunda yayın evi kurar.Dergi,bülten, gazete çıkarır ve dağıtır.
       15) Doğaya saygı  çerçevesinde hatıra ormanı ağaçlandırma  çalışması yapmak ve oluşturmak.
       16) -Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
       17) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
       18) Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

       19) Konularında uzmanlık sahibi kişilere, her türlü ilmi, kültürel, sosyal, ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları,    telifler, tercümeler  yaptırmak. Bu çalışmaların sonuçlarını basılı, sesli, görüntülü yayınlar halinde neşretmek veya neşrettirmek.
 MADDE 4-DERNEĞE ÜYE OLMA ŞARTLARI 
  Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler,önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.
   Ancak, Türk Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarda getirilen kısıtlamalar saklıdır.
   Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.         
      Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
 MADDE 5ÜYELİĞİN SONA ERMESİ :
   1- Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
   2- Yıllık aidatlarını iki yıl üst üste tebligata rağmen ödemeyenler  yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılır.
 MADDE 6ÜYELİK HAKLARI :
Hiçbir kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. 6 ay önceden yazılı olarak müracaat etmek kaydı ile her üye istifa hakkına sahiptir.
   Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz. Ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz
   Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Dernekten çıkar veya çıkartılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.
   Üyeler,dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak özellikle amacın gerçekleştirmesini güçleştirici  veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
    Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır bizzat kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.
Tüzel kişiler ise tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
 MADDE 7-DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ :
        Derneğin zorunlu organları 1- Genel Kurul, 2- Yönetim Kurulu, 3-Denetim Kurulundan oluşur. Gerekli görüldüğünde genel kurulca başka organlarda oluşturulabilir, ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.Dernekler 4721 sayılı medeni kanunun 60 ncı maddesinin son fıkrası gereğince derneğin kuruluşu dernek başkanlığına yazılı tebliği tarihinden itibaren 6 ay içerisinde  ilk olağan genel kurul toplantısını yapar ve organlarını teşekkül  eder.
MADDE 8 - GENER KURULUN TOPLANMA ZAMANI :  
    1-Genel kurul dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan ,
    2-Yönetim veya denetim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya denek üyelerinin     1/5 nin yazılı iteği üzerene olağanüstü toplanır.
Olağan genel kurul toplantısı ÜÇ YILDA BİR  ARALIK  ayı içerisinde yapılır. Her üç yılda bir yapılması zorunludur.
Yönetim kurulu genel kurulu yazılı istem üzerine bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin müracaatı üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından üç kişiyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 MADDE 9 - ÇAĞRI USULU :          
   Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağırılır.
   Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
   Toplantı başka bir sebeple geri bırakıldığı takdirde sebebi de belirtilerek tutanağa geçirilir. Yeniden alınacak olan yönetim kurulu kararı ile üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
   Bütün üyelerin gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.
   Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
 MADDE 10 – TOPLANTININ YETER SAYISI  :
Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi halinde üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır.
   İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 MADDE 11TOPLANTI YERİ     :
   Genel kurul toplantıları,Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.
 MADDE 12TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ  :
   Dernek Genel Kurul Toplantıları kararda belirtilen ve mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazılı olarak bildirilen, gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak olan üyeler yönetim kurulunca düzenlenen üye isim listesindeki adları karşısına imza atarak, toplantı yerine girerler. Tüzüğün 10. Maddesinde belirtilen çoğunluk sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Ve toplantı yönetim kurulu başkanı tarafından veya görevlendireceği yönetim kurulu üyesi tarafından açılır.
   Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ve katip seçilir.
   Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler. Başkanla birlikte imza ederler. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

MADDE 13- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR  :
   Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür ve karara bağlanır. Genel Kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin en az 1/10’i  tarafından görüşülmesi istenen maddeler gündeme alınması zorunludur.
MADDE 14- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ  : 
Aşağıda yazılı hususları genel kurulunca görüşülüp karara bağlanır.
1-Dernek organlarının seçimini yapmak.
2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası.
4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilen maddelerin kabul edilmesi,
5-Denek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
6-Derneğin federasyona katılması ve ayrılması.
7-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunan yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması ve ayrılması
8-Derneğin feshinin görüşülmesi.
9-Derneğin Şube açılmasına karar verilmesi.
10-Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.
MADDE 15- YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ VE YETKİLERİ :
 Yönetim Kurulu 5 asil 5 yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca gizli oy açık tasnifle seçilir. Asil üyelerden boşalmalar olduğu takdirde, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir ya da bir kaçına yetki vermek,
2-Yönetim kurulu üyeleri aralarındaki ilk toplantısında bir başkan, başkan yardımcısı,  muhasip ve İki üye seçerler.
3-Genel Kurul kararı ile şube açılmasına yetki verildiğine dair yönetim kurulu kararını almak.
4-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
5-Türk vatandaşı olmayanların derneğin üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirmek,
6-Her yıl 31.12( On ikinci ay,otuz birinci gün) tarihi itibari ile Derneğin bir yıllık göstermiş olduğu faaliyetleri belirten yıllık genel beyannameyi ilk dört ay içerisinde mülki amirliğine vermek.
7-Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendilerine verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkilerini  Kullanmak.
8-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak
9-Gerekli  gördüğü yerlerde Temsilcilikler açmak
10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak
MADDE 16- GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
    İlk olağan genel kurul toplantısını yapıp organlarını teşekkül ettirinceye kadar geçici yönetim kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.
   1- Başkan                       Sabiha AteşALPAT   
   2- Başkan Yardımcısı        Tuba ÖRÇEN  
   3- Muhasip                      Kadriye BALCI
              4- Üye                 Yasemin BULUT 
              5- Üye                 Gülsüm KAYMAK 
              6- Üye                 Hülya MORKURT
              7- Üye                 Necibe ÖZEL

MADDE 17- YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI:
Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmaları sebebiyle, yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine, mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 18- DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:
   Denetleme Kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca seçilir. Denetleme kurulu aralarında yapacakları ilk toplantıda bir başkan ve üyelerini belirler.
Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın  gerçekleştirilmesi için sürdüreceği  belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel  kurula sunar.   
   Denetim kurul üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi ve verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
MADDE 19- GENEL KURUL TOPLANTISI VE ORGANLARA  SEÇİLENLERİN   İDAREYE BİLDİRİLMESİ:   Dernekler, genel kurulu izleyen 30 gün içinde yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişikliklerde aynı usule tabidirler.   
Derneğin Şubelerinin Kuruluşu
Madde20-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
Madde:21-Şubelerin Görev ve Yetkileri 
Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler
Madde 22- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.
Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.   Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.
Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği
Madde 23-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
   Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Ekim ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
Temsilcilik Açma*
    Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.
MADDE 24-   ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ YILLIK AİDAT MİKTARI:Üyelerin ödeyecekleri aylık aidat miktarı 10 YTL  olup, bu miktar genel kurulca azaltılıp veya çoğaltılabilir.
   Dernekten çıkan veya çıkartılan üye üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.
   Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildirler.
MADDE 25- DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ:
    Gerekli görülen hallerde, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve kayıtlarını mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları İçişleri Bakanı veya mülki idare amiri tarafından denetletilebilir. Bu denetimlerde kolluk kuvveti mensupları görevlendirilemez. İçişleri Bakanlığı ve mülki idare amirliğinin yapacağı denetimler mesai saatleri içerisinde yapılır. Bu denetimler en az yirmi dört saat önce derneklere bildirilir.
   Denetim sırasında görevli memurlar tarafından istenecek her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Madde: 26-Derneğin Gelir Kaynakları Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
   1-Üye aidatı: Üyelerden aylık 6. YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir,
   2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
   4-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
5-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
6-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
7-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
8-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
MADDE 27- DEFTER VE KAYITLAR:
   Dernekler işletme hesabına göre defter tutarlar.Ancak,yıllık brüt gelirleri 2005 yılı için 500 bin YTL.yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar.
   İşletme hesabı esasına göre defter tutan dernekler, yukarıda belirtilen hadde bağlı yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutabilirler.
   Bilanço esasına geçen dernekler, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşerlerse,takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönebilirler.
   Dernek, aşağıda yazılı defterleri tutar. Bu defterleri Dernek Müdürlüğü biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterin ara tasdiki yapılmaz . Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterler, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda , her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
   Ticari işletmesi bulunan dernekler, ticari işletmeleri için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutarlar.
A) İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER
   1-Üye Kayıt Defteri,
   2- Karar Defteri,
   3- Gelen Giden Evrak Kayıt Defteri,
   4- İşletme Hesabı Defteri,
    5- Demirbaş Defteri, 
    6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri
B) BİLANÇO ESASINA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER
   1-Karar Defteri,
   2-Üye Kayıt Defteri
   3-Evrak Kayıt Defteri
   4-Alındı Belgesi Kayıt Defteri
   5-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri : Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
MADDE 28- DERNEĞİN GELİR VE GİDER BELGELERİ:
      Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
           Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak dernekler, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlerler.
         Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.
Bu belgeler; yönetmelikte gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

MADDE 29-ALINDI BELGELERİNİN BASTIRILMASI VE KONTROLÜ   
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılan Alındı Belgeleri yönetmelikte belirtilen biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır. Alındı Belgeleri, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından  meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılan form veya sürekli kayıt formu şeklinde tertip edilir form veya sürekli form şeklinde bastırılacak alındı belgelerinin , belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı Belgesi ciltlerinin koçan kısmı iki suret olarak bastırılabilir. Ancak, koçan yaprağının bir suretinin cilt koçanında, diğerinin ise muhasebe evrakları arasında düzenli olarak saklanması zorunludur.
Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.
Bastırılan alındı belgesi ciltleri veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılması için bastırılan formların adedi ile seri ve sıra numaralarının, on beş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.
MADDE 30-YETKİ BELGESİDernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Dernekler birimlerince kendilerine verilen her bir yetki belgesi için otomatik sıra numarası verilir.
Yetki belgelerinin süresi, yönetim kurullarının görev süresi ile sınırlıdır. Yeni seçilen yönetim kurullarının, yetki belgelerini birinci fıkra esaslarına göre yenilemesi zorunludur. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir
MADDE 31- TAŞINMAZ MAL EDİNME:
   Dernekler genel kurullarının yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararı ile taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Dernekler edindikleri taşınmazları, tapuya tescilden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.
MADDE 32- TÜZÜK NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:
   Genel kurul kararı ile olağan veya olağanüstü genel kurul  toplantısına katılan üyelerin 2/3 ünün oyları ile görüşülür, buna göre;
1-Yönetim kurulunca kongre gündeminde yer verilmesi.
2-Yada genel kurulca toplantıda hazır bulunan üyelerden en az 1/10 tarafından divan başkanlığına önerge verilerek tüzük değişikliğinin gündeme alınması gerekir. Bu taktirde yönetim kurulu üyelerin hazırlayacağı tüzük değişikliği taslağı görüşülebilir. Karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 ünün çoğunluğudur.
MADDE 33- DERNEĞİN FESHİ  :
   Genel kurul her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3 ünün toplantıda hazır bulunması zorunludur. Çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kulları üye tam sayısının iki katıdan az olamaz. Karar yeter sayısı toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 üçünün çoğunluğu ile verilir. Derneğin feshi Genel Kurul tarafından  7 gün içerisinde o yerin en büyük Mülki Amirliğine yazı ile bildirilir.
MADDE 34- DERNEĞİN TASFİYESİ :Feshi edilen veya münfesih haline gelen derneğin menkul, gayrimenkul ile nakitlerin  İHH,insani yardım vakfina   devredilir.Genel Kurul tarafından bir karar alınmamış veya Genel Kurul toplanamamışsa, yahut Dernek mahkeme kararı ile fesih edilmişse, derneğin menkul, gayrimenkul ile nakitleri derneğin kapatıldığı tarihte İstanbul.İHH  İnsani Yardım Vakfına Devredilir.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Zamanın Zeynebi Duyarlı Hanımlar Derneği Derneği” ibaresi kullanılır.Tasfiye kurulu,mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
MADDE 35- DERNEĞİN LOKALİ :
Dernek lokali 5253 sayılı dernekler Kanununun 26.maddesi gereğince mahallin en büyük Mülki Amirliğine izin almak suretiyle açılır.
Dernek lokalinin işletilmesi veya işlettirilmesi yönetim kurulu tarafından tespit edilir. Dernek lokalinde içki içilmez, kumar onanmaz.

Madde 36-Hüküm EksikliğiBu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Derneğin Borçlanma Usulleri   
Madde37-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 
                                                 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

    BAŞKAN
Sabiha Ateş Alpat   
 
BAŞKAN YARDIMCISI                                           
Hülya MORKURT                                   
 
 
Muhasıp
Necibe ÖZEL


     
   ÜYE                                                                          ÜYE 
                                                    

 Vildan Işık Ateş                                                   Neşe Kasapbaşı

Yorum Yap

  • Tevhid. Ehli 30-10-2020 21:01

    Selamünaleyküm istanbulda ders yerleriniz varmı? Yada yönlensirebileceğiniz kişiler? İlgilenirseniz sevinirimm.. Cevap bekliyecem...Allaha emanet olun