Soru:1 İslama göre çağ ve gençlik kavramlarını açıklar mısınız?
Cevap: Bismillah. Hamd Alemlerin rabbine salat ve selam Önderimiz ve örneğimiz Hz. Muhammede
(sav) olsun...Çağ/zaman/devir.
Gençlik ise ömrün en verimli zamanını ifade eder. Gençlik çağı ise orta yaşlılık devresine girmemiş
olan zamanı ifade der.Gençlik algısını ve gençliği değerlendirme algısını kime göre yapacağız?.
Modern,çağdaş dedikleri algılarda gençlik sorumsuz başı boş, gününü gün eden her türlü
kötülüğü/çirkefi işlemede mazur görülen,ana ve babasının yüzlerine gençlik ergenlik psikolojisi ile
kapıları çarpa bilen, ömrünün en enerjik zamanında faydasız şeylerle meşgul olan birisi olarak
algılanmaktadır.Hayatı anlamlandırma da ,ailesine ve topluma karşı sorumluluğun yerine
getirilmesinde rolü olmayan bir algı...Şu bir gerçek ki beşeri ideolojiler caf caflı sözlerle gençliğimizi
çaldılar.Gençlik elden gidince de hayatın tamamı etkilendi çünkü gençlik hayatın en verimli çağıydı.
Yaşadığımız ülkede imam hatipler dahil kiminle konuşursanız konuşun gidişattan dert yandığını
görürüsünüz... Bu fotoğraf bizim fotoğrafımız değil. İslam da gençliğin nasıllığını Kur'an ayetlerinden
yola çıkarak şöyle sıralayalım.Kur'an 'da gençliğin nasıl olması gerektiğine müşahhas örnekler
verilmiştir.Tevhid mücadelesi,dürüstlük,doğruluk,iffeti korumada örnek gençler, gençliğin nasıllığına
cevap oluşturmaktadır.
Tevhid Mücadelesinde Hz. İbrahim'in genç yaştaki mücadelesi,Firavuna karşı duruşu ve kıyamı
aşağıdaki ayette özetle anlatılmıştır
" İbrahim, babası Azer’e şöyle demişti: -Putları ilah mı ediniyorsun? Ben, seni ve kavmini
apaçık bir sapıklık içinde görüyorum."(Enam:74)
Buradan gençlerin bir dava sahibi olmaları gerektiğini anlıyoruz. Toplumun tamamı şirk içerisinde
olsa dahi orada İbrahim'i davayı yüklenen, bir gençtir... Tağut ve tağuti olan her ne varsa karşısında
duruş sergileyen bir gençtir İbrahim...
İslam'da genç takva sahibidir. Takva, Allah'tan gerektiği gibi korkmaktır
İslam da gencin takva sahibi olması gerektiğini Hz. Adem'in iki oğlundan bahsedilirken Habil'den
öğreniyoruz. Habil İslam'ın gencini örneklendirirken kabil beşer ideolojilerini sahiplenenbir genci
sembolize etmektedir.
"Onlara Adem’in iki oğlunun hikayesini doğru olarak anlat, İkisi de birer kurban sunmuşlar,
birinin ki kabul edilmiş; diğerinin ki edilmemişti . (Kurbanı kabul edilmeyen): -Kesinlikle seni
öldüreceğim! dedi. Diğeri: -Allah, ancak muttakilerin sunduğunu kabul eder.
Beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatmam. Çünkü
ben, alemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım" (Maide.27-28)...
İslam 'da genç İffet sahibidir.
Hz. Yusuf ve Hz Meryem örneklendirilirken;
"Evinde bulunduğu kadın ona karşı arzu duymaya başladı. Kapıları sıkı sıkı kapadı: -Haydi,
gelsene! dedi. Yusuf: -Allah’a sığınırım, O benim efendimdir. Bana iyi güzel bir mevki verdi.
Zalimlerin sonu iyi olmaz.Kadın ona arzu duyuyordu. Rabbinin işaretini görmeseydi Yusuf da ona arzu duyacaktı. Onu
hainlik ve fuhuştan uzak tutmak için bu işareti gösterdik. Çünkü O, bizim çok samimi
kullarımızdandı."(Yusuf:23-24)..Hz Meryem de " Betül" özelliği ile tanıtılarak örnekliği
anlatılmıştır.İslam'da flört dedikleri kız erkek arkadaşlığı yoktur.Ve yine Ahabı kehf
anlatılarak zulme karşı islam!ın gencinin ne yapması gerektiği örneklendirilmiştir.. Kısaca
İslam insanın en verimli olan gençlik çağını heder, dikkate alır ve sorumluluk yükler...
Soru:2 İslami bir çağın oluşması için gençlere düşen görevler nelerdir?
Cevap. 2: İslam'ın ilk dönemlerine bakıyoruz. Peygamberimiz bu davayı gençlerin omuzlarında
yükseltti diyebiliriz. mesela Hz. Musab. Medine de bir yıl içerisinde tebliğ götürmediği bir aile
kalmadı. Hz. Esma bir gençti. Zeyd Bin haris.Talha Bin ubeydullah ve diğerleri.O dönemde bir çok
gençten bahsetmek mümkün.
Zeyd Bin haris bir gençti Bilindiği gibi babası gelip onu bulmuştu.Peygamberimiz ona "İstersen baban
ile gidebilirsin" diyerek azat etmiş ama O," hayır vallahi ben seninle olmayı kimseye tercih etmem"
diyerek tercihini ilan etmişti.Bütün bu örnekleri göz önünde alırsak. Kadın ve ya erkek herkese çok
işler düşmektedir.Tercihler Allah ve Rasulü olmalı.İslam'ın herkese ulaşması adına nakliyeci
olunmalıdır.
Soru:3 Çağımız da yeni neslin ahlak bakımında iyi olmadığı kanaati oldukça yaygın bu konuda ne
dersiniz?
Cevap.4: üzgünüm . artık istisnalar o denli istisna oldu ki. Bugün İmam hatipler dahil okul gençliğinin
durumundan kimse memnun değil. Geçen gün bir imam Hatip lisesi Müdürüne "Nasıl " diye
sorduğumda " Ahlak bitik" cevabını aldım... Önce her ebeveyn şunu kendinde sorgulamalıdır " Biz
neden böyle olduk?. Bu çocuklar bizim fotoğrafımızın yansıması değil midir?"...Genç kızlarla
konuşuyorum.Flörtü olmayanın kınandığını ifade ediyorlar. Batının ılımlı İslam projesi toplumda
maya tutmuş olmalı. isim ve ya kızlar açısından söyleyecek olursak başlara örtülmüş küçücük baş
örtülerinden başka neredeyse fark kalmadı. hayatı algılama yorumlama, sosyal hayat eğlence algısı
her biri ithal algılarla gençlik hayatını sürdürüyor.
Soru:4 Çağ kavramının gençler üzerinde ki psiko-sosyal etkisi nasıldır? Bu konuda islami
yapıların çalışmalarını yeterli görüyor musunuz?
cevap:4: Maalesef seküler algılar üzerine bina edilmiş bir sistem ve bu sistemin eğitim kurumları
kavramların içini boşalttı. çağ kavramı denilince yaygın olan algıya göre batı (sözüm ona) medeniyeti
geliyor. ve dolayısı ile de batının ön gördüğü yaşam. Bu nedenle çağdaşlık denilince Kur'an'i bir hayat
değil de batı yaşantısı anlaşılıyor.İslam'i yapıların çalışmaları yeterli mi !!! Toplumsal bir çare
üretilmediğine göre bir şeylerin eksik olduğunu söylemek mümkün.Ayrıca anlayışlarımızdaki değişim
sebebiyle genç gözüyle bakılarak dinden tavizli faaliyetler yapılabiliyor.
Soru:5 Masiva (gayr-ı Teala)’ya gönül vermiş ideolojilerin bu kadar genç toplamasını nasıl
karşılıyorsunuz.? Müslümanlar bu konuda en çok neyi ihmal ediyorlar?
.cevap:5: Kur'an "Ekserun nas" dan bahseder.İnsanların kahır ekseriyetinin iman etmediğini,
korkmadığını,fıkıh etmediğini vurgular... Aile eğitiminin yeterli olmaması ve bir çok noktada
ihmali. Kurumlarımızın kuşatıcı programlarının yetersizliğiBununla beraber çalışmaların
yeterli olmaması da bir sebep olabilir. Yaşadığımız çağın argümanlarını kullanarak kaliteli
programların kuşatıcı olması belki çözüm olabilir..
Soru:6 Asr-ı saadet gençli ile çağımız Müslüman gençliği arasında sizce ne gibi
farklılıklar var? Ya da o gençler neyi fazla yapıyorlardı veya sakınıyorlardı ki dünya
hayatı için ölümsüzleştiler.?
Cevap: 6:Aradaki fark İman farkıdır diye düşünüyorum. Çünkü İman, insanı imar eder.
Lokman suresi "Elif, Lam, Mim.
İşte bu, hikmetli kitabın ayetleri.
İyiler için yol gösterici ve rahmettir.
Onlar, namazı kılarlar, zekatı verirler ve onlar ahirete yakinen inananlardır."(Lokman: 1-4)..
Ahirete iman konusu "Yu'ginun" sigasıyla gelmiş "Yu'minun" sıgasıyla gelmemiş. demek ki yakinen
iman edilmesi gerekiyor. Görüyor gibi,görmüşçesine. bahsi geçen şekilde yakin iman. insanın
dünyasını dizayneder ve ahiretini kurtuluşa erdirir. Bu iman sebebiyle,Cennete olan iştiyakları
dünya ve içindekilerinden daha fazlaydı...
Soru:7 Çağımız da gençlerin mücadele ruhundan yoksun bir İslam yaşadıkları
görüşüne katılır mısınız? Katılıyorsanız bu hendeği nasıl aşarız?..
cevap:7:. istisnalarımız var elbet ama istisnalar o kadar istisna kaldı ki.evet kahır ekseriyet
açısından doğru ruhsuz bir İslam yaşanmaktadır. kullar,caddeler,sokaklar bunun kanıtı.
Aileleri sağlam temeller üzerine bina etmek önecelikle yapılması gerekendir. El birliği ile
yapılacak köklü çalışmalar gerekli. İslam'ın ön gördüğü eğitim alanlarını çoğaltmak gerek..
sistemin Okulları yozlaştırıyor,asimile ediyor,eritiyor. Maalesef ılımlı islam adı altında aslında
tavizli bir İslam aşılanıyor... Büyüklerin dik duruşları önemli diye düşünüyorum.
Savrulmaların yaşandığı bir ortamda gençlere rol model olabilecek kişiler ancak ödün
vermeyen büyüklerdir. Sahabe devrinde gençlere örnek olan büyüklerin gençler üzerinde
etkisini yok sayamayız
Soru:8 Son olarak Müslümanların yeryüzünde söz sahibi olabilmeleri için gençlere
nasıl tavsiyeleriniz olacak?
cevap: 8:Dünya da her şey geçicicidir. Gençlik de öyle. Peygamberimiz (sav) kıyamet
gününden bahsederken yedi sınıf insanın arşın gölgesinde gölgeleneceğinden haber
verir. Bunlardan bir sınıf insan da gençliğini Allah yolunda geçirmiş olandır
"Rabbına kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç"..Yine
bir hadisi şerifte şöyle buyrulmuştur.
"Âdem oğlu, kıyâmet günü beş şeyden (hasletten) sorguya çekilmedikçe Rabbinin huzurundan
ayrılamayacaktır: Ömrünü (hayatını) nerede harcadığından, gençliğini (gençlik yıllarındaki güç ve
kuvvetini) nerede kaybettiğinden, malını nereden (helâlden mi yoksa haramdan mı) kazandığındanve nereye (Allah'a itaatte mi, yoksa Allah'a isyanda mı) harcadığından, bildiği ile amel edip
etmediğinden (yaşayıp yaşamadığından)."(tirmizi)
Tembellik,uyuşukluk,ertelemek vb gibi zaaflardan uzak durarak Allah'ın gence yüklediği
sorumlulukları kendinden sonrakilere taşıma noktasında gayret keş olmalılar.. beşer
ideolojilerinin gençliklerini çalmalarına izin vermemelidirler. Zira Onları yaratan Allah'tır
verdiği nimetlerden sorgu vardır... Teşekkür ediyorum...
(Enes Çetin Doğruhaber Gazetesi)
Wesselam

Yorum Yap

  • Henüz Yorum Yok !